Книжковий фонд кафедри
Автор, назва книги та вихідні дані
Секція №1 Словники та мова
 
Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад, і гол. ред.  В. Т. Бусел. Київ: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с. 
Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад, і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ: ВТФ «Перун», 2004. 1440 с. 
Словник синонімів української мови: 1 т. / А. А. Бурячок та ін. Київ: видавництво «Наукова думка», 2006. 1030 с. 
Словник синонімів української мови: 2 т. / А. А. Бурячок та ін.. Київ: видавництво «Наукова думка», 2006. 960 с. 
Словник фразеологізмів української мови / уклад. В. М. Білоноженко та ін.. Київ: Наукова думка, 2003. 1104 с. 
Словник труднощів української мови: Близько 100 000 слів / Укладач
О. М. Уліщенко / За заг. ред. проф. В. С. Калачника. Xарків: ФОП Співак В. Л., 2009. 928 с.
 
Культура фахового мовлення: навч. посібник / за ред. Н. Д. Бабич. Чернівці: Книги – XXI, 2005. 572 с. 
Новий тлумачний словник української мови: 1т. Київ. 2006. 
Новий тлумачний словник української мови: 2 т. Київ. 2006. 
Новий тлумачний словник української мови: З т. Київ. 2006. 
Короткий тлумачний словник української мови / за ред. Д. Гринчишина. Київ: Вид. центр «Просвіта», 2004. 608 с. 
Україна в словах: Мовокраїнознавч. словн.-довідн.: навч. посібник для учнів загальноосвітн. шкіл, ліцеїв, гімназій, студентів, усіх, хто вивчає українську мову / упоряд. і кер. авт. кол. Н. Данилюк. Київ: Просвіта, 2004. 704 с. 
Український орфографічний словник: Орфогр. словн. укр. мови. – 3-тє вид., переробл. і доп. / уклад. М. М. Пещак та ін. Київ: Довіра, 2002. 1006 с. 
Селіванова О. Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія.  Полтава: Довкілля-К, 2006. 716 с. 
Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: підручник. Полтава: Довкілля-К, 2008. 712 с. 
Обернений частотний словник сучасної української художньої прози. К.иїв:  Спалах, 1998.  958 с. 
Український орфографічний словник: Орфогр. словн. укр. мови. – 3-тє вид., переробл. і доп. / Уклад. М. М. Пещак та ін. Київ: Довіра, 2002. 1006 с. 
Сучасний словник іншомовних слів. Київ: Просвіта, 2006. 789 с. 
Капелюшний А. О. Енциклопедія афоризмів і крилатих фраз «Журналістика – це спосіб життя». Львів: ПАЮ, 2004. 576 с. 
Головащук С. І. Російсько-український словник сталих словосполучень. Київ: Наукова думка, 2001. 640 с. 
Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мови: підр. / за ред. Л. І. Мацько. Київ: Вища школа, 2003 462 с. 
Шевчук С. Разом, окремо, через дефіс: словник-довідник. Київ: Вид-во «А.С.К.», 2003. 416 с. 
Гетьманець М. Ф., Михайлин І. Л. Сучасний словник літератури і журналістики. Xарків: Прапор, 2009. 384 с. 
Словник-довідник з українського літературного слововживання. Київ: Наукова думка, 2004. 4448 с. 
Новий орфографічний словник української мови. Київ: Аконіт, 2005. 414 с. 
Жайворонок В. В. Велика чи мала літера: Словник-довідник.Київ: Наукова думка, 2004. 202 с. 
Шило Н. І. Російсько-український словник. Термінологічна лексика. К.иїв: Просвіта, 2004. 212 с. 
Яцимірська М. Г. Сучасний медіатекст: Словник-довідник. Львів: ПАЮ, 2005. 128 с. 
Головащук С. І. Словник наголосів. Київ: Наукова думка, 2003. 320 с. 
ПономарівО. Культура слова: Мовностилістичні поради: навч. посібник. – 2- ге вид., стереотип. Київ.: Либідь, 2001. 240 с. 
Бацевич Ф. С. Словник термінів між культурної комунікації. Київ: Довіра, 2007. 205 с. 
Калашник В. С. Словник фразеологічних антонімів української мови. Київ Довіра, 2004. 284 с. 
Михайлин I. Л. Журналістська освіта і наука: підручник. Суми:  Університетська книга, 2009. 336 с. 
Балаклицький М. А. Есе як художньо-публіцистичний жанр: Метод,
матеріали для студентів зі спеціальності «Журналістика». Xарків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. 74 с.
 
Михайлин I. Л. Журналістика як всесвіт: Вибрані медіадослідження. Xарків: Прапор, 2008. 512 с. 
Різун В. В. Основи журналістики у відповідях та заувагах / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2004. 80 с. 
Присяжний М. П., Лозинський М. В. Організація роботи редакції газети і праці журналіста: навч. посібник. Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 172 с. 
Джефкінс Ф. Реклама: практ. посіб.: пер. з 4-го англ. вид. / доповнення і редакція Д. Ядіна. – 2-ге укр. вид., випр. і доп. Київ: Знання, 2008. 565 с. 
Реклама та РЛ у масово інформаційному просторі: монографія / Т. Ю. Ковалевські, Н. В. Кондратенко, Н. В. Кутуза та ін.; за заг. ред.  О. В. Александрова; відп. ред. Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Кутуза. Одеса: Астопринт, 2009. 400 с. 
Мойсеєв В А. Паблік рілейшнз: навч. посібник. Київ: Академвидав, 2007. 224 с. 
Професійна етика. Професійні стандарти реклами і паблік рілейшинз: навчально-методичні рекомендації до вивчення дисципліни. Київ: Ін-т журналістики, 2008. 122 с. 
Історія реклами та зв’язків з громадськістю: навчально-методичний посібник: рекомендації до вивчення дисципліни. Київ: Ін-т журналістики, 2007. 80 с. 
Карпенко О. Троянські коні телереклами: мовні маніпуляції. Київ: Смолоскип, 2007. 114 с. 
Горевалов С. І., Богуславський О. В., Романипшн Ю. А. Військова преса України. Запоріжжя: ЗДУ, 2004. 479 с. 
Почепцов Г. Г., Чукут С. А. Інформаційна політика : навч. посіб. – 2-ге вид., стер. Київ: Знання, 2008. 663 с. 
Шевчук С. Свобода вираження поглядів: практика Європейського суду з прав людини у порівняльній перспективі. Київ: Вид-во «Реферат», 2005. 192 с. 
Інформаційний простір України: Словник-довідник законодавчих термінів: довідково-навчальне видання / Я. О. Чепуренко / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ: Освіта України 2008. 544 с. 
Кармич Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: навчальний посібник. Київ: Кондар, 2004. 384 с. 
Карпенко В. Інформаційна політика та безпека: підручник. Київ: Нора-друк, 2006. 320 с. 
Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини. – Вид. третє. Київ: Фенікс, 2006. 192 с. 
Право і мас-медіа: судові позови до ЗМІ та журналістів: матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції (11 липня 2006 р.) / За редакцією В.П. Паліюка, Т.С. Шевченка, упорядник Т.Г. Бондаренко. Київ:Чабаненко Ю. А., 2007. 176 с. 
Кузнецова О. Д. Правові норми журналістики України: посібник. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. 352 с. 
Свобода вираження поглядів у Європі. Прецедентна практика стосовно статті 10 Європейської конвенції з прав людини. Київ: Фенікс, 2007. 208 с. 
Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підр. – 2-ге вид.,перероб. і доп. Львів: ПАЮ, 2004. 268 с. 
Роменець В. А. Психологія творчості: навч. посібник. – 3-тє вид. Київ: Либідь, 2004. 288 с. 
Клименко В. В. Психологія творчості: навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 480 с. 
Розкошний А. П. Демократизація в журналістській творчості: навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 112с. 
Журналістське розслідування на екологічну тему: практичний посібник. Київ: Інститут журналістики, 2008. 55 с. 
Топчій А. Нелегальна трудова міграція та торгівля людьми. Висвітлення проблеми у ЗМІ. Київ: К.І.С., 2008. 100 с. 
Бойко А. Релігія в мас-медіа України: текст лекцій. Київ: Київський університет імені Тараса Шевченка, 2009. 158 с. 
Матвієнко О. В., Цивін М. Н. Інформаційний менеджмент: Опорний конспект лекцій у схемах і таблицях: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. Київ: Вид-чий Дім «Слово», 2007. 200 с. 
Хорунжий А. Г. Основи соціального управління: Курс лекцій: навч. посібник. Львів: Магнолія плюс, 2006. 220 с. 
Сучасний медіа-менеджмент в друкованих ЗМІ: Шляхи роздержавлення української преси: / 2-ге, доповн. та виправлене за ред. В. Іванова та Н. Ланге. Київ: ЦВП, АУП, 2008. 300 с. 
Онуфрієнко Г. С. Риторика: навч. пос. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 592 с. 
Павлюк Л. Риторика, ідеологія, персуазивна комунікація. Львів: ПАІС, 2007. 168 с. 
Тимошик М. С. Українська молодіжна преса в останній період існування СРСР. 1986 – 1991: монографія. Київ: Наша культура і наука, 2010. 240 с. 
Колісник Ю. В. Формування суспільної свідомості журнальною періодикою УРСР (1950-1980 рр.): монографія. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т. жур. Черкаси: Вид. Чабенко Ю., 2008. 290 с. 
Михайлин І. Л. Історія української журналістики. Період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики: підр. для вищої школи. вид- 3-те, дон, і поліпш. Харків: Прапор, 2005. 720 с. 
Михайлин І. Л. Історія української журналістики XIX століття: підр. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 320 с. 
Михайлин І. Л. Історія української журналістики XIX століття: підр. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 720 с. 
Мельник Т. М. Вузлики на пам’ять. Нотатки про ЗМІ початку століття. Київ: Видавництво «Початкова школа», 2009. 192 с. 
Партико З. В. Галузеве редагування в засобах масової інформації: Конспект лекцій. Львів: Афіша, 2007. 104 с. 
Різун В. В. Літературне редагування: підр. К.иїв: Либідь, 1996. 240 с. 
Погиба Л. Г. та ін. Складання ділових паперів. Виїв: Либідь, 2004. 240 с. 
Сізова К. Л., Алексеенко Н. М., Бутко Л. В. Практикум з редагування: навч. посібник. Київ: Наша культура і наука, 2007. 112 с. 
Потятиник Б., Лозинський М. Патогенний текст. Львів: Місіонер, 1996. 296 с. 
Бойко. О. Д. Політичне маніпулювання: навч. посіб. Київ.: Академвидав, 2010. 432 с. 
Сайтарли І. А. Культура міжособистісних стосунків: навч. посібник. Київ: Академвидав, 2007. 240 с. 
Стахів М. Український комунікативний етикет: навч.-метод. посіб. Київ: Знання, 2008. 245 с. 
Шеломенцев В. М. Етикет і сучасна культура спілкування. – Вид. друге. Київ: Лібра, 2003. 416 с. 
Палеха Ю. І. Ділова етика: навч.-метод, посібник. – 5-е вид., випр. і доп. Київ: Вид-во Європ. у-ту, 2004. 309 с. 
Тихомирова Є. Б., Постоловський С. Р. Конфліктологія та теорія переговорів: Підручник. 2-ге вид., випр. Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. 240 с. 
Лубкович І. М. Соціологія і журналістика: підр. – 2-ге вид., переробл. І долови. Львів: ПАЮ, 2009. 232 с. 
Серажим К. С. Текстознавство: підручник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. 527 с. 
Вільна преса / Видано інформаційним агентством Сполучених Штатів / Ред. Г. Беррелл. К.иїв, 2000. 95 с. 
Ковчан. І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посіб. / 2-ге вид., перероб. І доп. Київ: Знання, 2008. 423 с. 
Мак-Комбс М. Встановлення пріоритетів: масмедії та громадська думка / пер. з англ. М. Давиденко. Київ: К.І.С., 2007. 256 с. 
Різун В. В., Сотникова Т. В. Методика наукових досліджень у журналістикознавстві: навчальний посібник / 2-е вид., переобл. і допов. Київ: Преса України, 2008. 144 с. 
Публіцистика. Масова комунікація: Медіа-енциклопедія / за загал, ред. В. Ф. Іванова. Київ: Академія Української Преси, Центр Вільної преси, 2007. 780 с. 
Путівник ретельного журналіста / упоряда. А. Куликов. Київ, 2007. 176 с. 
Словник журналіста: терміни, мас-медіа, постаті / за заг. ред. Ю. М. Бідзілі. Ужгород: ВАТ Закарпаття, 2007. 224 с. 
Кібл Ричард. Журналістська етика / пер. з англ. Д. І. Смоляк. Київ: Знання, 2005. 188 с. 
Рендол Д. Універсальний журналіст / пер. з англ. М. Марченко. Київ: К.І.С., 2007. 152 с. 
Федорина А. О. Хочеш стати журналістом? Практичні поради для тих, хто хоче спробувати. Суми: СОТО «Сумський прес-клуб», 2006. 72 с. 
Сухомлин М. І. Посібник для журналістів-практикантів «Гендерний погляд». Харків: Райдер, 2009. 160 с. 
Опитування громадської думки: посібник для журналістів і політиків. Київ: КД «Києво-Могилянська академія», 2005. 111 с. 
Потятиник Б. В. Медіа: ключі до розуміння. Серія: Медіакритика. Львів: ПАІС, 2004. 312 с. 
Різун В. В. Теорія масової комунікації : підруч. для студ. галузі 0303 «журналістика та інформація». Київ: Видавничий центр «Просвіта», 2008. 260 с. 
Лалл Джеймс. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід.  Київ: КІС, 2003.264 с. 
Квіт С. М. Масові комунікації: підр. Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. 206 с. 
Крейг Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / перекл. з англ. А. Іщенка. Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 2007. 324 с. 
Холод О. Соціальні комунікації: соціо- і психолінгвістичний аналіз: навч. посіб. 2-е вид., доп. і випр. Київ: Київський міжнароднийуніверситет;  Українська асоціація психолінгвістів, 2010. 391 с. 
Гол Джим. Онлайнова журналістика. Київ: ДЮ, 2005. 344 с. 
Зражевська Н. І. Масова комунікація і культура: лекції. Черкаси: Брама, 2006. 162 с. 
Кузнецова О. Д. Засоби масової комунікації: посібн. вид. 2-ге, переробл. і доп. Львів: ПАЮ, 2005. 200 с. 
Павлюк Л. С. Знак, символ, міф у масовій комунікації. Львів: ПАЮ, 2006. 120 с. 
Овчиннікова А. П., Хаджирадєва С. К. Основи ораторської майстерності умовах конфліктної взаємодії: навчальний посібник. Одеса: Пальміра, 2005. 180 с.
Глушко О. К. Журналістське розслідування: історія, теорія, практика: навчальний посібник / 2-ге видання, перероблене і доповнене. Київ: Арістей, 2006. 144 с.
Синяк Д. «Шахрайські» експерименти чесного журналіста. Львів: ЛА ПІРАМІДА, 2005. 200 с.
Іванов В. Ф. Стандарти новинної журналістики: навч. посібник. Київ: Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2007. 72 с.
Вайшенберг 3. Журналістика та медіа : довідник. Київ: Центр вільної преси, Академія Української Преси, 2011. 529 с.
Альбарран, Алан Б. Менеджмент електронних ЗМІ / переклад з англ. Н. Кашуби, А. Ігценка. Київ: Наука, 2009. 296 с.
Бугрим В. В. Креатив у рекламі: навчальний посібник з інтерактив. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. 303 с.
Бабинська С. Церква і медіа. Сім кроків до порозуміння. Київ: Ездра, 2012. 240 с.
Тур К. Книга ідей для викладачів журналістики. Київ: Самміт-Книга, 2012. 184 с.
Лубкович І. Соціальна психологія масової комунікації: підручник. Львів : ПАІС, 2013. 252 с.
Карпенко В. О. Журналістика: Вступ до фаху. Київ: Університет «Україна», 2011. 195 с.
Шнайдер В. Новий посібник з журналістики та онлайн-журналістики. Київ: Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2014. 358 с.
Ващенко І. Конфліктологія та теорія переговорів. Київ : Знання, 2013.  407 с.