Книжковий фонд кафедри

КНИЖКОВИЙ ФОНД КАФЕДРИ ЖУРНАЛІСТИКИ

№ з/п Автор, назва книги та вихідні дані
Секція №1 Словники та мова
1 Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад, і гол. ред.  В. Т. Бусел. Київ: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
2 Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад, і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ: ВТФ «Перун», 2004. 1440 с.
3 Словник синонімів української мови: 1 т. / А. А. Бурячок та ін. Київ: видавництво «Наукова думка», 2006. 1030 с.
4 Словник синонімів української мови: 2 т. / А. А. Бурячок та ін.. Київ: видавництво «Наукова думка», 2006. 960 с.
5 Словник фразеологізмів української мови / уклад. В. М. Білоноженко та ін.. Київ: Наукова думка, 2003. 1104 с.
5(1) Словник фразеологізмів української мови / уклад. В. М. Білоноженко та ін.. Київ: Наукова думка, 2003. 1104 с.
6. Словник труднощів української мови: Близько 100 000 слів / Укладач
О. М. Уліщенко / За заг. ред. проф. В. С. Калачника. Xарків: ФОП Співак В. Л., 2009. 928 с.
7. Солганик Г. Я. Толковый словарь: Язык газеты, радио, телевещания. Около 6000 слов и выражений. Москва: ООО «Изд-во ACT», 2002. 752 с.
8 Культура фахового мовлення: навч. посібник / за ред. Н. Д. Бабич. Чернівці: Книги – XXI, 2005. 572 с.
9 Новий тлумачний словник української мови: 1т. К.иїв. 2006.
10 Новий тлумачний словник української мови: 2 т. К.иїв. 2006.
11 Новий тлумачний словник української мови: Зт. Київ. 2006.
12 Короткий тлумачний словник української мови / за ред. Д. Гринчишина. Київ: Вид. центр «Просвіта», 2004. 608 с.
12(1) Короткий тлумачний словник української мови / за ред. Д. Гринчишина. Київ: Вид. Центр «Просвіта», 2004. 608 с.
12 (2) Короткий тлумачний словник української мови / за ред. Д. Гринчишина. Київ: Вид. центр «Просвіта», 2004. 608 с.
13 Україна в словах: Мовокраїнознавч. словн.-довідн.: навч. посібник для учнів загальноосвітн. шкіл, ліцеїв, гімназій, студентів, усіх, хто вивчає українську мову / упоряд. і кер. авт. кол. Н. Данилюк. Київ: Просвіта, 2004. 704 с.
14 Український орфографічний словник: Орфогр. словн. укр. мови. – 3-тє вид., переробл. і доп. / уклад. М. М. Пещак та ін. Київ: Довіра, 2002. 1006 с.
15 Селіванова О. Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія.  Полтава: Довкілля-К, 2006. 716 с.
16 Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: підручник. Полтава: Довкілля-К, 2008. 712 с.
   
17 Обернений частотний словник сучасної української художньої прози. К.иїв:  Спалах, 1998.  958 с.
18 Український орфографічний словник: Орфогр. словн. укр. мови. – 3-тє вид., переробл. і доп. / Уклад. М. М. Пещак та ін. Київ: Довіра, 2002. 1006 с.
19 Сучасний словник іншомовних слів. Київ: Просвіта, 2006. 789 с.
20 Солганик Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура речи: учеб, пособие для студ. филол. фак. и фак. журналистики высших учебных заведений / Г. Я. Солганик, Т. С. Дроняева. – 5-е изд., стер. Москва: Издательский центр «Академия», 2008. 266 с.
21 Російсько-український словник / Уклад. Н. Є. Лозова та ін. Київ: Наук. Думка, 2004. 1216 с.
22 Ганич Д. И., ОлийникИ. С. Русско-украинский и украинско-русский словарь. – 5-е узд., стереотип. Київ: Рад. шк., 1991. 560 с.  
23 Новітній російсько-український словник / за ред. Л. Г. Савченко. Вид. друге. X.арків: Прапор, 2004. 1135 с.  
24 Капелюшний А. О. Енциклопедія афоризмів і крилатих фраз «Журналістика – це спосіб життя». Львів: ПАЮ, 2004. 576 с.  
25 Головащук С. І. Російсько-український словник сталих словосполучень. Київ: Наукова думка, 2001. 640 с.  
26 Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мови: підр. / за ред. Л. І. Мацько. Київ: Вища школа, 2003 462 с.  
27 Шевчук С. Разом, окремо, через дефіс: словник-довідник. Київ: Вид-во «А.С.К.», 2003. 416 с.  
28 Гетьманець М. Ф., Михайлин І. Л. Сучасний словник літератури і журналістики. Xарків: Прапор, 2009. 384 с.  
29 Словник-довідник з українського літературного слововживання. Київ: Наукова думка, 2004. 4448 с.  
30 Новий орфографічний словник української мови. Київ: Аконіт, 2005. 414 с.  
31 Жайворонок В. В. Велика чи мала літера: Словник-довідник.Київ: Наукова думка, 2004. 202 с.  
32 Шило Н. І. Російсько-український словник. Термінологічна лексика. К.иїв: Просвіта, 2004. 212 с.  
33 Яцимірська М. Г. Сучасний медіатекст: Словник-довідник. Львів: ПАЮ, 2005. 128 с.  
34 Головащук С. І. Словник наголосів. Київ: Наукова думка, 2003. 320 с.  
35 ПономарівО. Культура слова: Мовностилістичні поради: навч. посібник. – 2- ге вид., стереотип. Київ.: Либідь, 2001. 240 с.  
36 Бацевич Ф. С. Словник термінів між культурної комунікації. Київ: Довіра, 2007. 205 с.  
37. Калашник В. С. Словник фразеологічних антонімів української мови. Київ Довіра, 2004. 284 с.  
Секція №2 Теорія журналістики: жанри  
38 Ворошилов В. В. Журналистика. Базовый курс: учебн. – 5-е изд. Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В. А., 2006. 640 с.  
39 Кириллова Н. Б. Медиакулыура: теория, история, практика: учебное
пособие. Москва: Академический Проект; Культура, 2008. 496 с.
 
40 Ворошилов В. В. Журналистика. Базовый курс: учебн. – 5-е изд. Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В. А., 2006. 640 с.  
41 Ким М. Н. Новостная журналистика. Базовый курс: учебн. Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В. А., 2005. 352 с.  
42 Ким М. Н. Репортаж: технология жанра. Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В. А.,  2005-224 с.  
43 Ким М. Н. Жанры современной журналистики. Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В А., 2004. 336 с.  
44 Михайлин I. Л. Журналістська освіта і наука: підручник. Суми:  Університетська книга, 2009. 336 с.  
45 Ахмадулин Е. В. Основы теории журналистики: учебное пособие. Москва: Издательский центр «МарТ», 2008. 320 с.  
46 Типология периодической печати: учеб, пособие для студентов вузов / М. Е. Аникина, В. В. Баранов, О. А. Воронова и др.; Под ред. М. В. Шкодина, Л. Л. Реснянской. Москва: Аспект Пресс, 2007. 236 с.  
47 Ахмадулин Е. В. Краткий курс теории журналистики: учебн. пособие. Москва: Издательский центр «МарТ», 2006.272 с.  
48 Коновалова О. В. Основы журналистики: учебн. пособие по современной практической журналистике. Москва: Издательский центр «МарТ», 2005. 272 с.  
49 Балаклицький М. А. Есе як художньо-публіцистичний жанр: Метод,
матеріали для студентів зі спеціальності «Журналістика». Xарків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. 74 с.
 
50 Лукина М. Технология интервью: учеб, пособие для вузов / Мария Лукина. 2-е изд., доп. – Москва: Аспект Пресс, 2005. 192 с.  
51 Михайлин I. Л. Журналістика як всесвіт: Вибрані медіадослідження. Xарків: Прапор, 2008. 512 с.  
52 Михайлин И. Л. Основы журналистики: учебник. Авторский перевод с
украинского языка. Изд. четвертое, исправл. и доп. Харьков: ХИФО, 2004. 350 с.
 
53 Різун В. В. Основи журналістики у відповідях та заувагах / Київський
національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2004. 80 с.
 
54 Присяжний М. П., Лозинський М. В. Організація роботи редакції газети і
праці журналіста: навч. посібник. Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 172 с.
 
55 Акопов А. И. Анатлитические жанры публицистики. Письмо.
Корреспонденция. Статья. Учебно-методическое пособие для студентов
журналистов. Черкассы: Вертикаль, 2009. 108 с.
 
Секція №3 PR, реклама  
56 Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. Самое главное в РЛ / пер. с англ. Санкт-Петербург: Питер, 2004. 560 с.  
57 Геращенко Л. Л. Азбука рекламы. Москва: ООО Издательский дом «Диаграмма», 2005. 320 с.  
58 Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшенз. Теория и практика: учебн. пособие. 8-е изд. пер. с англ. Москва: Издательский дом «Вильямс», 2003. 624 с.  
58(1) Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшенз. Теория и практика: учебн. пособие. 8-е изд. пер. с англ. Москва: Издательский дом «Вильямс», 2003. 624 с.  
59 Понгейт М. Всемираня история рекламы / Марк Пенгейт; пер. с англ. М.осква: Альпина Бунес Букс, 2008. 270 с.  
60 Джефкінс Ф. Реклама: практ. посіб.: пер. з 4-го англ. вид. / доповнення і
редакція Д. Ядіна. – 2-ге укр. вид., випр. і доп. Київ: Знання, 2008. 565 с.
 
61

 

Реклама та РЛ у масово інформаційному просторі: монографія / Т. Ю. Ковалевські, Н. В. Кондратенко, Н. В. Кутуза та ін.; за заг. ред.  О. В. Александрова; відп. ред. Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Кутуза. Одеса: Астопринт, 2009. 400 с.  
62. Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. Київ: Ваклер, 2005. 640 с.  
63 Мойсеєв В А. Паблік рілейшнз: навч. посібник. Київ: Академвидав, 2007. 224 с.  
64 Минбалеев, А. В. Реклама как объект информационная правоотношений:. монография. Челябинск: Издательство ООО «Полиграфия Мастер», 2009. 228 с.  
65 Яненко Я. В. Продать рекламу! Роскрываем профессиональные секреты. Санкт-Петербург: Питер, 2006. 240 с.  
66 Професійна етика. Професійні стандарти реклами і паблік рілейшинз:
навчально-методичні рекомендації до вивчення дисципліни. Київ: Ін-т
журналістики, 2008. 122 с.
 
67 Історія реклами та зв’язків з громадськістю: навчально-методичний
посібник: рекомендації до вивчення дисципліни. Київ: Ін-т журналістики, 2007. 80 с.
 
68 Смирнов Т. В. Моделювання рекламного іміджу: навчальний посібник. Київ: КНУ, 2004. 166 с.  
69 Карпенко О. Троянські коні телереклами: мовні маніпуляції. Київ:
Смолоскип, 2007. 114 с.
 
Секція №4 Дизайн ЗМІ  
70 Березин В. М. Фотожурналістика: учебн. пособие. Москва: Изд-во РУДН, 2006. 159 с.  
71 Маккеу Дженни. Все о журналах / Дженни Маккеу; научн. пер.
М. С. Кострюкова, Д. П. Абрикосов; пер. с англ. О. С. Щеголева. Москва:
Издательский дом «Университетская книга», 2008. 338 с.
 
72 Фрост Крис. Дизайн газет и журналов / Крис Фрост; науч. ред. пер.
О. И. Рожнова; пер. с англ. М. В. Лалшинов. Москва: Издательский дом
«Универсальная книга», 2008. 231 с.
 
73 Галкин С. И. Техника и технология СМИ: Художественное конструирование газеты и журнала: учеб. пособие. Москва: Аспект Пресс, 2007. 215 с  
74 Тулунов В. В., Колосов А. А., Цуканова М. И., Сапунов В. И., Бобряшов А. А. Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение, Интернет: учебник. Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В. А., 2006.
320 с.
 
75 Газетный дизайн: второй открытый всероссийский конкурс. Москва, 2005. 126 с.  
76 Горевалов С. І., Богуславський О. В., Романипшн Ю. А. Військова преса
України. Запоріжжя: ЗДУ, 2004. 479 с.
 
Секція №5 Право  
77. Почепцов Г. Г., Чукут С. А. Інформаційна політика : навч. посіб. – 2-ге вид., стер. Київ: Знання, 2008. 663 с.  
78. Шевчук С. Свобода вираження поглядів: практика Європейського суду з
прав людини у порівняльній перспективі. Київ: Вид-во «Реферат», 2005. 192 с.
 
79. Інформаційний простір України: Словник-довідник законодавчих термінів: довідково-навчальне видання / Я. О. Чепуренко / Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ: Освіта України
2008. 544 с.
 
80 Кармич Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи:
навчальний посібник. Київ: Кондар, 2004. 384 с.
 
81 Карпенко В. Інформаційна політика та безпека: підручник. Київ: Нора-друк, 2006. 320 с.  
82 Правовые и этические нормы в журналистики / Составитель
Е. П. Пpoxopoв. 2-еизд., испр. и доп. Москва: Аспект Пресс, 2008. 232 с.
 
83 Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини. – Вид. третє. Київ: Фенікс, 2006. 192 с.  
84 Право і мас-медіа: судові позови до ЗМІ та журналістів: матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції (11 липня 2006 р.) / За редакцією В.П. Паліюка, Т.С. Шевченка, упорядник Т.Г. Бондаренко. Київ:Чабаненко Ю. А., 2007. 176 с.  
85 Кузнецова О. Д. Правові норми журналістики України: посібник. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. 352 с.  
86 Свобода вираження поглядів у Європі. Прецедентна практика стосовно статті 10 Європейської конвенції з прав людини. Київ: Фенікс, 2007. 208 с.  
Секція №6 Журналістська творчість  
87 Пронина Е. Е. Психология журналистского творчества. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2003. 320 с.  
88 Музыкант В. Л. Подготовка к творческому конкурсу по журналистики:
учебное пособие. Москва: Изд. РИП-холдинг, 2000. 76 с.
 
89 Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підр. – 2-ге вид.,перероб. і доп. Львів: ПАЮ, 2004. 268 с.  
90 Роменець В. А. Психологія творчості: навч. посібник. – 3-тє вид. Київ:
Либідь, 2004. 288 с.
 
91 Клименко В. В. Психологія творчості: навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 480 с.  
92 Мельник Г. С., Тепляшина А. Н. Основы творческой деятельности
журналиста. Санкт-Питербург: Питер, 2006. 272 с.
 
92(1) Мельник Г. С., Тепляшина А. Н. Основы творческой деятельности
журналиста. Санкт-Питербург Питер, 2006. 272 с.
 
93 Розкошний А. П. Демократизація в журналістській творчості: навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 112с.

 

 
Секція №7 Проблематика ЗМІ  
94 Мельник Г. С., Виноградова С. М. Деловая журналистика: учебное
пособие. Санкт-Питербург: Питер, 2010. 306 с.
 
95 Журналістське розслідування на екологічну тему: практичний посібник. –
К.иїв: Інститут журналістики, 2008. 55 с.
 
96 Шевчук Д. А. Экономическая журналистика: учеб.-практ. Пособие. Москва: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. 568 с.  
97 Проблематика СМИ: Информационная повестка дня: учеб. Пособие для
студентов вузов / под ред. М. В. Шкондина, Г. С. Вычуба, Т. И. Фроловой. – Москва.: Аспект Пресс, 2008. 316 с.
 
98 Топчій А. Нелегальна трудова міграція та торгівля людьми. Висвітлення
проблеми у ЗМІ. Київ: К.І.С., 2008. 100 с.
 
99 Бойко А. Релігія в мас-медіа України: текст лекцій. Київ: Київський університет імені Тараса Шевченка, 2009. 158 с.  
Секція №8 Інформаційний менеджмент,

основи соціального управління

 
100 Матвієнко О. В., Цивін М. Н. Інформаційний менеджмент: Опорний
конспект лекцій у схемах і таблицях: навч. посібник для студ. вищ. навч.
закладів. Київ: Вид-чий Дім «Слово», 2007. 200 с.
 
101 Хорунжий А. Г. Основи соціального управління: Курс лекцій:
навч. посібник. Львів: Магнолія плюс, 2006. 220 с.
 
102 Сучасний медіа-менеджмент в друкованих ЗМІ: Шляхи роздержавлення
української преси: / 2-ге, доповн. та виправлене за ред. В. Іванова та
Н. Ланге. Київ: ЦВП, АУП, 2008. 300 с.

 

 
Секція №9 Риторика  
103 Кэмп Д. Сначала скажите «нет»: секреты профессиональных
переговорщиков. Москва: ООО Издательство «Добрая книга», 2003. 272 с.
 
104 Бредемайер К. Черная риторика: власть и магия слова / пер. с нем. – 3-є изд. – Серия «Нестандартный подход». Москва: Альбина Бизнес
Букс, 2006. 224 с.
 
105 Онуфрієнко Г. С. Риторика: навч. пос. Київ: Центр учбової літератури,
2008. 592 с.
 
106 Павлюк Л. Риторика, ідеологія, персуазивна комунікація. Львів: ПАІС, 2007. 168 с.  
Секція №10 Історія журналістики  
107 Трыков В. П. Зарубежная журналистика XIX века: учебн. пособие. Москва: Издательство Юрайт, 2004. 608 с.  
109 Тимошек М. С. Українська молодіжна преса в останній період існування
СРСР. 1986 – 1991: монографія. Київ: Наша культура і наука, 2010. 240 с.
 
110 Колісник Ю. В. Формування суспільної свідомості журнальною періодикою УРСР (1950-1980 рр.): монографія. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т. жур. Черкаси: Вид. Чабенко Ю., 2008. 290 с.  
111 Михайлин І. Л. Історія української журналістики. Період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики: підр. для вищої школи.
вид- 3-те, дон, і поліпш. Харків: Прапор, 2005. 720 с.
 
112 Михайлин І. Л. Історія української журналістики XIX століття: підр. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 320 с.  
113 Михайлин І. Л. Історія української журналістики XIX століття: підр. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 720 с.  
114 Мельник Т. М. Вузлики на пам’ять. Нотатки про ЗМІ початку століття. Київ: Видавництво «Початкова школа», 2009. 192 с.  
Секція №11 Теорія редагування  
115 Накорякова К. М. Литературное редактирование. Москва: Издательство ИКАР, 2006. 432 с.  
116 Партико З. В. Галузеве редагування в засобах масової інформації: Конспект лекцій. Львів: Афіша, 2007. 104 с.  
117 Різун В. В. Літературне редагування: підр. К.иїв: Либідь, 1996. 240 с.  
117 (1) Різун В. В. Літературне редагування: підр. Київ.: Либідь, 1996. 240 с.  
118 Погиба Л. Г. та ін. Складання ділових паперів. Виїв: Либідь, 2004. 240 с.  
119 Сізова К. Л., Алексеенко Н. М., Бутко Л. В. Практикум з редагування: навч.
посібник. Київ: Наша культура і наука, 2007. 112 с.
 
120 Потятиник Б., Лозинський М. Патогенний текст. Львів: Місіонер, 1996. 296 с.  
Секція №12 Політика і етика  
121 Бойко. О. Д. Політичне маніпулювання: навч. посіб. Київ.:
Академвидав, 2010. 432 с.
 
122 Сайтарли І. А. Культура міжособистісних стосунків: навч. посібник. Київ:
Академвидав, 2007. 240 с.
 
123 Стахів М. Український комунікативний етикет: навч.-метод. посіб. Київ:
Знання, 2008. 245 с.
 
124 Вылегжанин Д. А. Введения в политескую имеджелогию: учеб, пособие /
Д. А. Вылегжанин. – 2-е изд., испр. и доп. Москва: Флинта: МПСИ, 2008. 136 с.
 
125 Шеломенцев В. М. Етикет і сучасна культура спілкування. – Вид. друге. Київ: Лібра, 2003. 416 с.  
126 Палеха Ю. І. Ділова етика: навч.-метод, посібник. – 5-е вид., випр. і доп. –
Київ: Вид-во Європ. у-ту, 2004. 309 с.
 
Секція №13 Соціологія і конфліктологія  
127 Социология журналистики: учеб, пособие для студентов вузов /
под ред. С. Г. Корконосенко. Москва: Аспект Пресс, 2004. 318 с.
 
128 Тихомирова Є. Б., Постоловський С. Р. Конфліктологія та теорія переговорів: Підручник. – 2-ге вид., випр. Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. 240 с.  
129 Фомичева И. Д. Социология СМИ: учебн. пособие для студентов вузов. Москва: Аспект Пресс, 2007. 335 с.  
130 Лубкович І. М. Соціологія і журналістика: підр. – 2-ге вид., переробл. і
долови. Львів: ПАЮ, 2009. 232 с.
 
Секція №14 Різне журналістика  
131 Серажим К. С. Текстознавство: підручник. Київ: Видавничо-
поліграфічний центр «Київський університет», 2008. 527 с.
 
132 Вільна преса / Видано інформаційним агентством Сполучених Штатів /
Ред. Г. Беррелл. К.иїв, 2000. 95 с.
 
133 Ковчан. І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посіб. / 2-ге вид., перероб. і
доп. Київ: Знання, 2008. 423 с.
 
134 Почепцов Г. Г. Имиджелогия. – 5-е изд., с исправлениями и дополнениями. –
М.осква: Рефл-бук, 2006. -576 с.
 
135 Мельник Г. С. Общение в журналистике: секреты мастерства / 2-е изд.,
перераб. Санкт-Петербург: Питер, 2008. 235 с.
 
136 Олейников, С. В. Правовое регулирование деятельности СМИ ПМР: учеб,
пособие. Тирасполь: Ргітех Сот, БЮ., 2007. 136 с.
 
137 Карпушин Д., Чикирова С. Пресс-релиз: правила составления. Санкт-Петербург: Питер, 2007. 224 с.  
138. Мак-Комбс М. Встановлення пріоритетів: масмедії та громадська думка /
пер. з англ. М. Давиденко. Київ: К.І.С., 2007. 256 с.
 
139 Різун В. В., Сотникова Т. В. Методика наукових досліджень у
журналістикознавстві: навчальний посібник / 2-е вид., переобл. і допов. Київ: Преса України, 2008. 144 с.
 
140 Публіцистика. Масова комунікація: Медіа-енциклопедія / за загал, ред. В. Ф. Іванова. Київ: Академія Української Преси, Центр Вільної преси, 2007. 780 с.  
141 Путівник ретельного журналіста / упоряда. А. Куликов. Київ, 2007. 176 с.  
142 Словник журналіста: терміни, мас-медіа, постаті / за заг. ред. Ю. М. Бідзілі. Ужгород: ВАТ Закарпаття, 2007. 224 с.  
143 Кібл Ричард. Журналістська етика / пер. з англ. Д. І. Смоляк. Київ: Знання, 2005. 188 с.  
144 Рендол Д. Універсальний журналіст / пер. з англ. М. Марченко. Київ: К.І.С., 2007. 152 с.  
145 Минбалеев, А. В. Право массовой информации: словарь основных терминов. Челябинск: ООО «Принт.Ру», 2008. 64 с.  
146 Федорина А. О. Хочеш стати журналістом? Практичні поради для тих, хто
хоче спробувати. Суми: СОТО «Сумський прес-клуб», 2006. 72 с.
 
147 Сухомлин М. І. Посібник для журналістів-практикантів «Тендерний
погляд». Харків: Райдер, 2009. 160 с.
 
148 Как противодействовать провокациям тележурналистов. Балашиха: Из-во «Де-По», 2008. 137 с.  
149 Опитування громадської думки: посібник для журналістів і політиків. Київ: КД «Києво-Могилянська академія», 2005. 111 с.  
150 Потятиник Б. В. Медіа: ключі до розуміння. – Серія: Медіакритика. Львів: ПАІС, 2004. 312 с.  
Секція №15 Веб-журналістика: масова комунікація  
151 Різун В. В. Теорія масової комунікації : підруч. для студ. галузі 0303 «журналістика та інформація». Київ: Видавничий центр «Просвіта», 2008. 260 с.  
152 Лалл Джеймс. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід.  Київ: КІС, 2003.264 с.  
153 Агеев А. Газета, глянец, интернет. Литератор в трех средах. Москва: Новое литературное обозрение, 2001. 512 с.  
154 Квіт С. М. Масові комунікації: підр. Київ: ВД «Києво-Могилянська
академія», 2008. 206 с.
 
155 Крейг Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / перекл. з англ. А. Іщенка. Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 2007. 324 с.  
156 Холод О. Соціальні комунікації: соціо- і психолінгвістичний аналіз: навч. посіб. 2-е вид., доп. і випр. Київ: Київський міжнароднийуніверситет;  Українська асоціація психолінгвістів, 2010. 391 с.  
157 Психология массовой коммуникации: коммуникатор, аудитория,
сообщество, каналы, эфекты и эфективность : хрестоматия / составитель В. П. Васильев. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. 266 с.
 
158 Гол Джим. Онлайнова журналістика. Київ: ДЮ, 2005. 344 с.  
159 Зражевська Н. І. Масова комунікація і культура: лекції. Черкаси: Брама, 2006. 162 с.  
160 Кузнецова О. Д. Засоби масової комунікації: посібн. вид. 2-ге, переробл. і доп. Львів: ПАЮ, 2005. 200 с.  
161 Садохин А. П. Теория и практика межкультурной комуникации. Москва: Юнити, 2004. 271 с.  
162 Павлюк Л. С. Знак, символ, міф у масовій комунікації. Львів: ПАЮ, 2006. 120 с.  
Секція №16 Телебачення, радіо  
163 Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики: підр. Київ: Знання, 2006. 628 с.  
164 Мащенко I. Г. Енциклопедія електронних мас-медіа: Т. 2:
Термінологічний словник основних понять і виразів: телебачення,
радіомовлення, кіно, відео, аудіо. Запоріжжя: Дике Поле, 2006. 384 с.
 
164 (1) Мащенко І. Г. Енциклопедія електронних мас-медіа: Т. 2:
Термінологічний словник основних понять і виразів: телебачення,
радіомовлення, кіно, відео, аудіо. Запоріжжя: Дике Поле, 2006. 384 с.
 
165 Цвик В. Л. Телевизионная журналистика: история, теория, практика: учебн.

пособие. Москва: Аспект Пресс, 2004. 382 с.

 
166 Гаймакова Б. Д., Макаров С. К., Новикова В. И., Оссовская М. П.
Мастерство эфирного выступления: учебн. пособие. Москва: Аспект-Пресс, 2004. 283 с.

 

 
167 Стівенс, Мітчел Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет / пер. з англ. Н. Єгоровець. Київ: Вид дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 407 с.

 

 
168 Яковець А. В. Телевізійна журналістика: теорія і практика: підр. Київ: Вид.

дім «Києво-Могилянська академія», 2007. 240 с.

 
169 Редакційні настанови Бі-Бі-Сі. Для авторів випусків новин та інформаційних програм.  
170 Мащенко І. Г. Лики і лиця телерадіопростору. Київ: ТО «Українська Медіа Спілка», 2003. 400 с.

 

 
171 Кемарская И. Н. Телевизионный редактор: учеб, пособие для студентов вузов. Москва: Аспект Пресс, 2007. 191 с.

 

 
172 Європейські стандарти у галузі громадського мовлення / під ред. Т. С. Шевченка, Т. М. Олексіюк. Київ, 2005. 210 с.

 

 
173 Дмитровський З. Є. Телевізійна журналістика: навч. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 208 с.

 

 
174 Ширман Р. Н. Телевізійна режисура. Майстер-клас Київ: ЗАТ «Телерадіокур’єр», 2004. 200 с.

 

 
175 Сербенська О. А, Бабенко В. В. Основи телетворчості: практикум. Львів: ПАЮ, 2007. 112с.  
Секція №17 Журналістика: збірники, журнали  
176 Хоружний А. Г. Основи соціального управління: курс лекцій: навч. посібник. Львів: Магнолія плюс, 2006. 220 с.
177 Хоменок О. С., Бурмагін О. О., Іванова К. Б., Рибка Є. М., Томіленко С. А. Журналістське розслідування: навч. посібник для початківців / за заг. ред. О. Хоменка. Мелітополь: Ін-т розвитку регіональної преси, 2008. 182 с.
178 Петрова Н. Правничі засади діяльності журналіста України: Про медіа України. Київ: IREX ПроМедіа, 1999. 22 с.
179 Журналістська революція – 2004. Події, люди, дискусії / упоряд. Наталя Лигачова, Леся Ганжа. Київ: Агентство «Україна», 2005. 284 с.
180 Інформаційне законодавство України (Станом на 1 вересня 2008 року) /З ред. Тараса Шевченка, Тетяни Олексіюк; упорядник Т. Г. Бондаренко. Київ, 2008. 356 с.
181 Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку. Черкаси, 2007. 528 с.
182 Світові стандарти сучасної журналістики. Черкаси, 2010. 580 с.
Секція №18 Журналістика: надходження
183 Журналістика в піарі та піар в журналістиці / упорядн. В. Ф. Іванов,
О. С. Дудко. Київ: Грамота, 2010. 288 с.
184 Хітрова Т. В. Репортерська праця: навчальний посібник для студентів спеціальності 7.030201 – Журналістика. Запоріжжя: КПУ, 2008. 104 с.
185 Дудко О. С. Вступ до журналістики: світ, та вітчизн. практика : навчальний посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 240 с.
186 Жадько В. О. Основи журналістики та редакційно-видавничої справи: навч. посібник. Київ: Вид-во «СПД Жабко В. О.», 2005. 352 с.
187 Рубинов А. З., Басков В. Я. Секреты журналистики (социальный

корреспондент). Москва: Икар, 2008. 382 с.

188 Кочеткова А. В., Филиппов В. М., Скворцов Я. Л., Тарасов А. С. Теория и практика связи с общественностью. Санкт-Петербург: Питер, 2007. 240 с.
189 ГоянО. Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : підручник / 3-тє вид. допов. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. 272 с.
190 Музыкант В. Л. Рекламные и РЛ-технологии в бизнесе, коммерции, политике. Москва: Арманда-пресс, 2001. 688 с.
191 Шестопалов Є. А., Пилипчук О. П., Табарчук І. В. Інформатика. Перший рік – єдиний курс. 9 клас: Навчальний посібник. Шепетвка: ПП Шестопалов, 2009. 224 с.
192 Архангельский Г. А. Организация времени. 3-є изд. Санкт-Петербург: Питер, 2008. 432 с.
193 ПОКЛИКАННЯ – ЖУРНАЛІСТ. Нариси про ветеранів професії: зб. ст ./ упоряд. С. А. Томіленко. Черкаси: Брама-Україна, 2010. 160 с.
194 Гресько О. В. Міжнародна журналістика: навчально-методичний посібник. Київ: Грамота, 2009. 112 с.
195 Холод О. М. Соціальні комунікації: соціо-і психолінгвістичний аналіз навч. посіб. – 2-ге вид., доп. і. переробл. Львів : ПАЮ, 2011.  288 с.
196 Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика: навч. посіб. Львів: ПАЮ, 2010. 246 с.
197 Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки: монографія. Київ: Часопис Критика, 2010.
655 с.

 

198 Козырев Г. И. Политическая конфликтология: учебное пособие. Москва: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. 432 с.
199 Овчиннікова А. П., Хаджирадєва С. К. Основи ораторської майстерності умовах конфліктної взаємодії: навчальний посібник. Одеса: Пальміра, 2005. 180 с.
200 Недопитанськький М. І. Тележурналістика: досвід, проблеми, стратегії: практичний посібник. Київ: ДП «Газетно-журнальне
видавництво Міністерства культури і туризму України», 2009. 144 с.
201 Глушко О. К. Журналістське розслідування: історія, теорія, практика: навчальний посібник / 2-ге видання, перероблене і доповнене. Київ: Арістей, 2006. 144 с.
202 Медиаобразование 2013: Сб. трудов Международного форума конференций «Медиаобразование 2013».  Москва, 31 октября – 02 ноября 2013 г. / Под редакцией И. В. Жилавской. Москва: РИЦ МГГУ . М. А. Шолохова, 2013. 442 с.
203 Синяк Д. «Шахрайські» експерименти чесного журналіста. Львів: ЛА ПІРАМІДА, 2005. 200 с.
204 Іванов В. Ф. Стандарти новинної журналістики: навч. посібник. Київ: Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2007. 72 с.
205 Вайшенберг 3. Журналістика та медіа : довідник. Київ: Центр вільної преси, Академія Української Преси, 2011. 529 с.
206 Альбарран, Алан Б. Менеджмент електронних ЗМІ / переклад з англ. Н. Кашуби, А. Ігценка. Київ: Наука, 2009. 296 с.
207 Мжельская Е. Л. Редакторская подготовка фотоизданий: учеб, пособие для студентов вузов. Москва: Аспект Пресс, 2005. 112 с.
208 Бугрим В. В. Креатив у рекламі: навчальний посібник з інтерактив. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. 303 с.
209 Бабинська С. Церква і медіа. Сім кроків до порозуміння. Київ: Ездра, 2012. 240 с.
210 Тур К. Книга ідей для викладачів журналістики. Київ: Самміт-Книга, 2012. 184 с.
211 Лубкович І. Соціальна психологія масової комунікації: підручник. Львів : ПАІС, 2013. 252 с.
212 Карпенко В. О. Журналістика: Вступ до фаху. Київ: Університет «Україна», 2011. 195 с.
213 Шнайдер В. Новий посібник з журналістики та онлайн-журналістики. Київ: Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2014. 358 с.
214 Ващенко І. Конфліктологія та теорія переговорів. Київ : Знання, 2013.  407 с.