Бондаренко Т.Г.

Список друкованих праць

БОНДАРЕНКО  ТЕТЯНИ ГРИГОРІВНИ

 

 1. Бондаренко Т. Г. Анормативи-синтаксеми в структурі простого ускладненого речення (на матеріалі медіатекстів) / Т. Г. Бондаренко // Актуальні проблеми металінгвістики : збірник наукових статей за матеріалами IV Міжнародної наукової конференції. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2005. – С. 237 – 239. (0,1 д.а.)
 2. Бондаренко Т. Г. Галузева багатовекторність феномену „цікавого”: спроба екстраполяції в медіа сферу / Бондаренко Т. Г. // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору : зб. наук. праць у 2 т. / Національний університет „Києво-Могилянська академія”, Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола (Тернопіль, 9– 10 листопада 2007 року). – Тернопіль-Львів : ЛА „Піраміда”, 2008. – Т. 1 – С. 19 – 22. (0,2 д.а.)
 3. Бондаренко Т. Г. Громадянська журналістика як інноваційний медіа формат / Т. Г. Бондаренко // Актуальні теоретичні і прикладні проблеми мас-медіа : збірник тез науково-практичної конференції факультету масової комунікації та інформаційних технологій Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. – Рівне, 2007. – С. 30 – 32.(0,1 д. а.).
 4. Бондаренко Т. Г. До проблеми граматичних помилок у писемній формі комунікації / Т. Г. Бондаренко // Граматичні категорії української мови : тези Всеукр. наук. конф. (Вінниця, 21 – 23 листопада, 2000 р.) – В. : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2000. – С. 18–20. (0,1 д.а.)
 5. Бондаренко Т. Г. До проблеми феномена помилки  / Т.  Г. Бондаренко  // Вісник Черкас. ун-ту. :  [вип. 23 : cерія  „Педагогічні науки”]. – Черкаси, 2001. –– С. 10–13. (0,2 д. а.)
 6. Бондаренко Т. Г. Інтерфереми і росіянізми як наслідок міжмовних контактів на лексичному рівні / Т. Г.Бондаренко // Наукові записки Ін-ту журналістики. – К., 2002. – Т. 9. – С. 106–111. (0,4 д. а.)
 7. Бондаренко Т. Г. К вопросу об анормативном построении предложений с однородными членами (на материале украинского языка) / Т. Г.Бондаренко // Проблемы современной лингвистики : международная научная конференция (Баку, 18 – 19 мая2005 г.). – Баку, 2005. – С. 28 – 29.  (0,1 д.а.)
 8. Бондаренко Т. Г. Критерії виявлення мовних помилок під час редагування журналістських матеріалів / Т. Г. Бондаренко // Наукові записки Ін-ту журналістики. – К., 2002. – Т. 8. – С. 112–117. (0,3 д. а.)
 9. Бондаренко Т. Г. Лексические ошибки в средствах массовой информации (на материале украиноязычных газет) / Т. Г. Бондаренко // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук : межвузовский тематический сб. – Баку : BSU Nesriyyati, 2002. – Вып. 2. – С. 10 – 19. (0,6 д.а.)
 10. Бондаренко Т. Г. Лексична омонімія і дієслівні категорії (на допомогу вчителю-словеснику) / Т. Г. Бондаренко // Вісник Черкас. ун-ту. : [вип. 8 : серія „Психолого-педагогічні науки”]. – Черкаси, 1998. –– С. 140–142. (0,1 д. а.)
 11. Бондаренко Т. Г. Лінгвістичні основи документознавства : [методичні вказівки щодо написання курсової роботи: для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.020100 „Документознавство та інформаційна діяльність” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”] / Т. Г. Бондаренко – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, 2007. – 21 с. (1,32 д. а.)
 12. Бондаренко Т. Г. Лінгвістичні основи документознавства : методичний посібник : для студентів денної та заочної форм навчання напряму 6.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” – Черкаси : Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту, 2009. – 32 с. (2 д.а.)
 13. Бондаренко Т. Г. Методичні зауваги до викладання студентам-журналістам дисципліни „Типологія мовних помилок” / Т. Г.Бондаренко // Сучасні стандарти сучасної журналістики : збірник наукових праць / МОН України. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького; Інститут Медіа Права; Могилянська школа журналістики НАУКМА ; [відп. ред. Т. Г. Бондаренко, С. М. Квіт] – Черкаси : Видав. Чабаненеко Ю., 2010. С. 8–15 (0,6 др. арк.)
 14. Бондаренко Т. Г. Морфологічні помилки у мові друкованих ЗМІ / Т. Г. Бондаренко // Філологічні студії : [науковий часопис]. – Луцьк, 2002. – № 1. – С. 4–12. (0,5 д. а. )
 15. Бондаренко Т. Г. Орфографічна помилка: спроба лінгвістичного переосмислення / Т. Г. Бондаренко // Наукові записки Ін-ту журналістики. – К., 2001. – Т. 2. – С. 108–111. (0,2 д. а.)
 16. Бондаренко Т. Г. Плеонастичні конструкції як конденсатор надлишкової інформації (на матеріалі мови ЗМК) / Т. Г. Бондаренко // Вісник Черкас. ун-ту. : [вип. 60 : серія „Філологічні науки”] – Черкаси, 2004. – С. 31–38. (0,4 д. а.)
 17. Бондаренко Т. Г. Порушення лексичних норм української мови (на матеріалі друкованих ЗМІ) / Т. Г. Бондаренко // Мова у слов’янському культурному просторі : тези доп. та повідомл. Міжнародної наук. конф. (Умань, 23 – 25 травня, 2002 р.) – Умань : Графіка, 2002. – С. 52–54. (0,1 д.а.)
 18. Бондаренко Т. Г. Прагматичний потенціал ненормативних лексичних запозичень (на матеріалі п’єси „За двома зайцями” М. Старицького) / Т. Г. Бондаренко // Михайло Старицький. Постать і творчість : зб. наук. праць Всеукр. наук. конф. / Відпов. ред. Поліщук В. Т. [та ін.] (Черкаси, 12 – 13 травня 2004 ) – Черкаси : „Брама”, видавець Вовчок О. Ю., 2004. – С. 330–335. (0,3 д.а.)
 19. Бондаренко Т. Г. Процеси семантичної модифікації лексем у мові ЗМІ Т. Г. Бондаренко // Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення : збірник праць науково-практичних читань до 80-річчя Г. Р. Передрій. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – С. 271–278. (0,4 д.а.)
 20. Бондаренко Т. Г. Пунктуаційні помилки як різновид комунікативного шуму / Т. Г. Бондаренко // Лінгвогеографія Черкащини : зб. матеріалів міжвузівської наук.-практ. конф., (Умань, 25 – 26 травня, 2000 р.) – К. : Знання, 2000. – С. 88–90. (0,1 д.а.)
 21. Бондаренко Т. Г. Редагування ділової документації : методичний посібник : для студентів денної та заочної форм навчання напряму 6.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” Черкаси: Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту, 2009. – 32 с. (2.д. а.)
 22. Бондаренко Т. Г. Різновиди помилок у мові перекладу / Т. Г. Бондаренко //  Вісник Черкас. ун-ту. : [вип. 10 : серія „Педагогічні науки”]. – Черкаси, 1999. – С. 107–110. (0,2 д. а)
 23. Бондаренко Т. Г. Синтаксичні анормативи у структурі словосполучення (на матеріалі мови преси) / Т. Г. Бондаренко // Гуманітарний вісник : [всеукр. зб. наук. пр. : число дев’яте : серія „Іноземна філологія”].– Черкаси : ЧДТУ, 2005. –– С. 143 –147. (0,2 д. а.)
 24. Бондаренко Т. Г. Становлення пунктуаційних норм української мови (на матеріалі збірки „Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем”)
  Т. Г. Бондаренко // Зб. праць Всеукраїнських Максимовичівських читань. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2005. – С.233–235. (0,1 д.а.)
 25. Бондаренко Т. Г. Стилістика та редагування аналітичної документації : методичний посібник : для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність” освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” / Т. Г. Бондаренко. – Черкаси : Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту, 2009. – 36 с. (1,5 д.а.)
 26. Бондаренко Т. Г. Структурно-семантичні моделі плеоназмів з іншомовним компонентом (на матеріалі мови медіатекстів). / Т. Г. Бондаренко // Вісник Черкас. ун-ту. : [вип. 59 : серія  „Філологічні науки”] – Черкаси, 2004. – С. 59–66. (0,2 д. а.)
 27. Бондаренко Т. Г. Формування професійного мовлення студентів-журналістів засобами фразеології / Т. Г. Бондаренко // Вісник Черкас. ун-ту. : [вип. 64 : серія „Педагогічні науки”] – Черкаси, 2005. – С. 13–18. (0,3 д. а.)
 28. Бондаренко Т. Г. Фразеологические трансформеры в фактуре медиадискурса (лингвистический опыт украинских СМИ). Проблемы современной лингвистики (языковые контакты). / Т. Г.Бондаренко //II Международная научная конференция (Баку, 22 – 23 ноября,2007 г.). – Вакі, 2007. – С. 31 – 35. (0,3 д.а.)
 29. Бондаренко Т. Г.,  Томіленко С. А. Співучасть аудиторії як перспектива розвитку українських медіа / Т. Г. Бондаренко, С. А.  Томіленко // Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку : зб. наук. пр. / Національний університет „Києво-Могилянська академія”, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (Черкаси, 20 – 21 квітня 2007 року). – Черкаси, 2007. – Черкаси, 2007. – С. 302 – 307. (0,3 д.а.)
 30. Бондаренко Т. Г., Шитик Л. В. Синкретичні помилки: до постановки проблеми / Т. Г. Бондаренко., Л. В. Шитик // Вісник Черкас. ун-ту. : [ вип. 29 : серія „Філологічні науки”]. – Черкаси, 2002. – С. 52–57. (0,3 д. а.)
 31. Бондаренко Т. Г., Шитик Л. В. Визначення дієвідміни дієслів: теоретико-методичний аспект / Т. Г. Бондаренко, Л. В. Шитик //  Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення : збірник праць науково-практичних читань до 85-річчя Г. Р. Передрій. – Черкаси, 2009. – С. 260–267. (0,4 д.а.)
 32. Бондаренко Т. Г., Шитик Л. В.До проблеми оцінювання вступного іспиту з мови (переказу з творчим завданням) / Т. Г. Бондаренко., Л. В. Шитик // Вісник Черкас. ун-ту. : [вип. 54 : серія „Педагогічні науки”] – Черкаси, 2004. – С 155–162. (0,4  д. а.).
 33. Етична журналістика : короткий посібник за матеріалами тренінгів „Вивчення стандартів журналістської етики” ; [упорядн. : Т. Г. Бондаренко, Томіленко С. А.] – Черкаси : Медіапрофесіонал, 2007. – 56 с. (3,5 д. а.)
 34. Право і мас-медіа : судові позови до ЗМІ та журналістів / [за ред. В. П. Паліюка, Т. С. Шевченка; упорядник – Т. Г. Бондаренко]. – К., 2007. – 176 с. (11 д. а.)
 35. Програма навчально-ознайомлювальної журналістської практики : [для студентів факультету української філології та журналістики спеціальності „Журналістика”, „Видавнича справа та редагування”] / Т. Г. Бондаренко, Л. В. Шитик, С. А. Томіленко. – Черкаси : Черкаський нац. ун-т, 2004. – 24 с. (1,5 д. а. )
 36. Тестові завдання до вступного випробування з української мови : [на факультет української філології та журналістики] / [Шитик Л. В., Бондаренко Т. Г.,  Калько В. В., Калько М. І., Цапок О. М. / за заг. ред. Л. В. Шитик]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2005. – 160 с. (10 д. а).
 37. Тестові завдання до вступного випробування з української мови : [для абітурієнтів, які складають фаховий іспит з української мови] / [Шитик Л. В., Бондаренко Т. Г.,  Калько В. В., Калько М. І., Цапок О. М. / за заг. ред. Л. В. Шитик].–  [2-е вид., виправл. і доповн.]. – Черкаси : Видав. Від. ЧНУ, 2007. – 215 с.
  (13,4 д. а )
 38. Тестові завдання до вступного випробування з української мови : [для абітурієнтів, які складають нефаховий іспит з української мови]. – [Шитик Л. В., Голуб Н. Б., Бондаренко Т. Г. / за заг. ред. Л. В. Шитик]. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ, 2006. – 213 с. (13.3 д.а.)
 39. Тестові завдання до вступного випробування з української мови : [для абітурієнтів, які складають нефаховий іспит з української мови] / Шитик Л. В., Голуб Н. Б., Бондаренко Т. Г. / за заг. ред. Л. В. Шитик]. – [2-е вид., виправл. і доповн]. – Черкаси : Видавн. dід. ЧНУ, 2007. – 143 с. (0,9 д.а.)
 40. Тестові завдання до вступного випробування з української мови : [для абітурієнтів, які складають фаховий іспит] / [Шитик Л. В., Бондаренко Т. Г.,
  Калько В. В., Калько М. І., Цапок О. М. / за заг. ред. Л. В. Шитик].– Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2006. – 176 с.(11д. а )
 41. Типові тестові завдання до вступного іспиту з української мови / [за заг. ред. Н. М. Остапенко]. – Черкаси : Друк. П. П. Чабаненко, 2005. – 160 с. (10 д. а.)