І Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Світовий і вітчизняний поступ медіа»

4 Травня, 2018

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у І Усеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Світовий і вітчизняний 

поступ медіа», що відбудеться 31 травня 2018 року.

ЗАПЛАНОВАНІ СЕКЦІЇ
1. Захист прав людини в медіа.
2. Формування вітчизняних професійних стандартів та їх дотримання в ЗМІ.
3
. Цифрові медіа. Нові мультимедійні формати.
4. Розвиток локальних медіа: українська та зарубіжна практика.
5. Аудиторія медіа: від пасивного сприймача до просьюмеризму.
6. Етичні аспекти журналістської діяльності.
7. Мовні особливості медійного дискурсу.
Для участі в конференції просимо надіслати тему доповіді та тези (за бажанням) до 29 травня 2018 року.Для участі в науково-практичній інтернет-конференції просимо до 29 травня 2018 року надіслати на електронну адресу journalist.ck.ua@gmail.com:1) реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче);
2) електронний варіант тез (файл, названий прізвищем автора).

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
учасника І Усеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
«Світовий і вітчизняний поступ медіа»

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) –
Науковий ступінь –
Вчене звання –
Місце роботи (повна назва організації) –
Посада –
Повна назва доповіді –
Запланована секція відповідно до напрямів роботи конференції –
Контактний телефон –
Е-mail –

 

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Мова конференції – українська. Обсяг – до 5 сторінок, через 1,5 інтервала (формат аркуша А 4). Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. Поля: зліва – 20 мм, справа – 10 мм, зверху та знизу – 20 мм.
Розташування тексту:
1. Ім’я та прізвище друкують напівжирним шрифтом (малі літери справа), далі зазначають науковий ступінь, звання (у разі наявності) або посаду, місце роботи, через рядок подають назву статті – напівжирним шрифтом, великими літерами по центру сторінки.
2. Текст друкують без переносів, ілюстративний матеріал – курсивом, виділення в тексті – напівжирним курсивом, абзацний відступ – 10 мм.
3. Покликання [1, с. 25] розміщують за алфавітом, таблиці та схеми шириною до 10,6 см.
4. У тексті обов’язковим є розрізнення дефіса (-) і тире (–).
5. Літературу оформлюють так: заголовок Література друкують напівжирним шрифтом, малими літерами, по центру. Перелік літератури подають нумерованим за алфавітом, згідно з вимогами ДСТУ.

ЗРАЗОК
Тетяна Бондаренко, кандидат філологічних наук, доцент,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ АУДИТОРІЇ МЕДІА

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
1. Журналістика : словник-довідник / авт.-уклад. І. Л. Михайлин. – Київ : Академвидав, 2013. – 320 с.
2. Жаботинская С. А. Язык как оружие в войне мировоззрений. Майдан – антимайдан : словарь-тезаурус лексических инноваций [Электронный ресурс] / С. А. Жаботинская. – Режим доступа : http://uaclip.at.ua/zhabotinskaja-jazyk_kak_oruzhie.pdf.
3. Загнітко А. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни : у 4 т. / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Т. 3. – 424 с.
4. Кулаковська Х. Візуальний контент інтернет-ЗМІ: термінологічні засади дослідження / Х. Кулаковська // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 6. –
С. 26–28.

Тези доповідей, надіслані на конференцію, будуть надруковані впродовж двох тижнів в електронному збірнику матеріалів конференції «Світовий і вітчизняний поступ медіа». Опублікування тез, як і участь у конференції, – безкоштовні для всіх учасників.
Оргкомітет зберігає за собою право в разі недотримання вимог повернути тези на доопрацювання чи відхилити їх.
Оргкомітет конференції: доц. Бондаренко Т. Г. (голова)
проф. Шитик Л. В. (співголова)
доц. Надточій О. Л.
доц. Цапок О. О.
доц. Ковтун Н. О.
доц. Федоренко О. Д.
Коваль С. В.
Нестеренко О. А.

Мобільний телефон для довідок: 063-888-36-36.

 Коментарі:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Схожі дописи: